Розрахунок точки беззбитковості: правила і тонкощі


#1
Аналіз фінансових результатів діяльності будь-якої компанії тісно пов'язаний з розрахунком ключових показників ефективності її роботи. Однією з таких характеристик є точка беззбитковості.

Точка беззбитковості відображає обсяг реалізації, при якому підприємство виходить на нульову прибуток.

Основні методи розрахунку показника

Існує два основних методи розрахунку точки беззбитковості: пряме обчислення і метод рівнянь. Обчислення першим способом:

  • на початковому етапі розраховується маржинальна (гранична) прибуток як різниця сумарної виручки та змінних витрат;
  • обчислюється величина відносини: твір постійних витрат на сумарну виручку до маржинального прибутку. Отриманий результат — величина критичної виручки, обсяг якої відповідає нульовий прибуток;
  • значення обсягу випуску продукції в точці беззбитковості розраховується як відношення критичної виручки до середньої ціни продукту.

Метод рівнянь, заснований на рівності:

Продажу = Змінні витрати + Постійні витрати + Прибуток (збиток)

Щоб знайти критичну точку, необхідно останнє доданок прирівняти до нуля. На наступному кроці вираховується обсяг продажів, що дорівнює сумі змінних і постійних витрат. Отримане значення ділиться на середню ціну продукції.

Особливості розрахунку для багатопрофільного виробництва

Якщо підприємство реалізує декілька видів продукції, застосовується метод питомого маржинального доходу. Критичне значення виражається як у натуральному (на одиницю продукції), так і у грошовому вираженні (на 1 руб.) Для розрахунку обсягу виручки, що забезпечує нульовий прибуток, використовується формула точки беззбитковості у вигляді рівняння:

«Крит.виручка = [Частка змінних витрат * Крит.виручка] + Постійні витрати»

Застосування аналізу беззбитковості

Основна сфера застосування даних розрахунків — прогнозування майбутнього прибутку. Також порівняння поточного випуску продукції або загального розміру продажів з їх критичними значеннями використовується для контролю над витратами. Різниця даних показників та їх критичних значень дорівнює запасу фінансової міцності підприємства.

Будь-який бізнес-аналітик володіє навичкою розрахунку точки беззбитковості в грошовому вираженні для побудови оцінок нинішньої та майбутньої фінансової стійкості.